✅طرح شکایت کیفری علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تصادف رانندگی فاقد وجاهت قانونی است

✅طرح شکایت کیفری علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تصادف رانندگی فاقد وجاهت قانونی است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/12
🔹شماره رای نهایی: 9209970224101447

📝رای بدوی

در خصوص شکایت آقایان 1- م.ف. 2- م.ک. به وکالت از ع.ش. و ع.گ. علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دایر بر مطالبه دیه #قتل_غیرعمدی ناشی از سانحه تصادف؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این‌که در پرونده کیفری به شماره 5/318/102 طی دادنامه به شماره 19/2/87 در خصوص متهم م.ش. برائت صادر گردیده و توجهاً به ماده 10 قانون بیمه اجباری و آیین‌نامه اجرایی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان مسئول جبران خسارت و زیان وارده به شکات بوده و این‌که صندوق مقصرحادثه نبوده، لذا طرح شکایت کیفری علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر مطالبه دیه فاقد وجاهت قانونی بوده و مطالبه دیه در موضوع مطروحه دعوی حقوقی که می‌بایست با تقدیم دادخواست انجام گردد، لذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی وقوع جرم مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد، قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک

📝رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقایان م.ک. و م.ف. وکلای محترم آقای ع.ش. و سرکار خانم ع.گ. به طرفیت صندوق تأمین خسارت از دادنامه 3200636-6/5/92 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند با توجه به گزارش اولیه شکات و اظهارات شکات و نظریه پزشکی قانونی تماماً حکایت از این دارد که مقتول بر اثر عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی منتهی به قتل، به قتل رسیده است و راننده مقصر متواری است با این ترتیب مقصر حادثه راننده متواری است و متهم پرونده می‌باشد و صندوق بیمه متهم و مقصر حادثه نیست با این ترتیب رأی برائت برای صندوق بیمه طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌گردد و رأی قطعی است لکن یادآوری می‌گردد صندوق بیمه حسب مقررات قانونی مسئولیت پرداخت دیه را با رعایت مقررات مندرج در قانون صندوق بیمه دارد و اگر پرداخت ننماید باید با درخواست حقوقی توسط صاحبان حقوق از دادگاه حقوقی آن را مطالبه نماید.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress