👆نظریه مشورتی کاربردی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۶/۱۰۵۷ مورخ۱۳۹۶/۵/۸ درخصوص تسری ماده ۲۲ قانون چک به دعاوی حقوقی

👆نظریه مشورتی کاربردی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۶/۱۰۵۷ مورخ۱۳۹۶/۵/۸ درخصوص تسری ماده ۲۲ قانون چک به دعاوی حقوقی

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress