✅سؤال:؟. درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

✅سؤال:؟
@Lawress

۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی #محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟

۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

❇️نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.

۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و #استرداد_دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page