✅ابلاغ رای دیوان عدالت در خصوص ابطلال بخشنامه مالیاتی راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ ق

✅ابلاغ رای دیوان عدالت در خصوص ابطلال بخشنامه مالیاتی راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ ق.م.م به ادارات امور مالیاتی👇
‏https://telegram.me/lawpress