💢بخشنامه شهردار تهران در راستای مبارزه با فساد.. ‏

💢بخشنامه شهردار تهران در راستای مبارزه با فساد

✅صدور هرگونه هولوگرام جديد تا اطلاع ثانوی ممنوع است👇
‏https://telegram.me/lawpress