✅بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی. تقیه فی الدماء

✅بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی
@lawpress

💠لا تقیه فی الدماء
جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.

💠عمد الصبی بمنزله الخطا
فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.

💠لا کفاله فی الحد
شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.

💠الاسلام یجب ما قبله
مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند.
(اصل 169 قانون اساسی – ماده 10 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی)

💠اقامه الحدود الی من الیه الحکم:
اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.
(اصل 36 قانون اساسی)

💠الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار
از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.
(ماده 154 قانون مجازات اسلامی)

💠قاعده درا
الحدود تدرا بالشبهات
اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.
(ماده 120 قانون مجازات اسلامی)

💠دم المسلم لایذهب هدرا
خون مسلمان نباید پایمال شود.
(مواد 462 و 470 قانون مجازات اسلامی)

💠قاعده ائتمان
الامین لا یضمن
امین ضامن نیست.
لیس علی الامین الاالیمین
بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.
(ماده 614 و 613 قانون مدنی)

💠قاعده اتلاف
من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
(ماده 238 قانون مدنی)

💠حرمه مال المومن کحرمه دمه:
مال مومن همانند خون وی محترم است.
(اصل 46 و 47 قانون اساسی)

💠قاعده احسان
ما علی المحسنین من سبی
بر نیکوکاران ایرادی نیست.
(ماده 306 قانون مدنی – ماده 152 مجازات اسلامی)

💠قاعده ارشاد
اعلام الجاهل علی العالم واجب
اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.
(ماده 1215 قانون مدنی)

💠قاعده اقرار عقلا
اقرار العقلا علی انفسهم جائز
اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.
(ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)

💠قاعده الزام
الزموهم بما الزموا انفسهم
به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.

💠البینه على المدعی و الیمین علی من انکر
آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.
(ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی)

💠الدین مقدم علی الارث
ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.
( ماده 740 و 868 قانون مدنی )

💠قاعده تسلیط
الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.
(اصل 46 و 47 قانون اساسی)

💠قاعده صحت
حمل فعل المسلم علی الصحه
اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.

💠عدم سماع الانکار بعد الاقرار
انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
(ماده 1277 قانون مدنی)

💠العقود تابعه للقصود
عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.
(ماده 191 و 194 قانون مدنی)

💠قاعده لا ضرر
لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
(اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی)

💠قاعده قرعه
لکل امر مشکل قرعه
در هر امر غیر قابل حل باید به قرعه متوسل شد.

💠لا میراث للقاتل
قاتل از ارث مورث، محروم است.
(ماده 880 قانون مدنی)

💠قاعده لزوم
الاصل فی العقود لزوم
اصل در عقدها لزوم آنها است. (مگر خلافش ثابت شود)
(ماده 219 قانون مدنی)

💠قاعده اذن
الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست.

💠قاعده اضطرار
کل محرم اضطر، الیه فهو حلال
در حال اضطرار، هر حرامی حلال می شود.
(ماده 152 قانون مجازات اسلامی)

💠قاعده ارش
کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش
بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده، ارش تعلق می گیرد.
(ماده 449 قانون مجازات اسلامی)

💠قاعده فراش
الولد للفراش و للعاهر الحجر
فرزند به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار شود.
(ماده 1158 قانون مدنی)

💠قاعده غرور
المغرور یرجع علی من غره
فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند.

💠قاعده علی ید
علی الید ما اخذت حتی تودیه
بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد.
(ماده 308 قانون مدنی)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress