✅ چند نظریه مشورتی مهم در زمینه ارش البکاره.. نظریه۵۶۹/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۲/۰۳

✅ چند نظریه مشورتی مهم در زمینه ارش البکاره

@lawpress

🔹شماره نظریه569/7
تاریخ نظریه1390/02/03
نظریه
اصطلاح ارش ­البکاره ناظر به مابه­التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظر کارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی­ علیها تعلق می گیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی­ علیها با وی زنا یا ازاله بکارت نموده علاوه برارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی­ علیها تعلق می گیرد.


🔹شماره نظریه566/7
تاریخ نظریه1391/03/23
نظریه
تعلق ارش البکاره به مجنی علیه مطلق است یعنی چه ازاله بکارت با زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد. ولی در مواردی که بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی علیها به اینکه قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت نموده، علاوه بر ارش البکاره، مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق می گیرد و برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین عرف محل و غیره یا نظر حاکم در نظر گرفته می شود.


🔹شماره نظریه2579/7
تاریخ نظریه1389/04/28
نظریه
تعیین میزان ارش البکاره توسط کارشناس این امر انجام می پذیرد.


🔹شماره نظریه8115/7
تاریخ نظریه1383/08/28
نظریه
ارتکاب زنا موجب ارش البکاره است مگر زن با تصور وعده ازدواج اغفال شده باشد که مهرالمثل تعلق میگیرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress