💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار قرارداد عادی پیش فروش ساختمان و بدون تنظیم سن

💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار قرارداد عادی پیش فروش ساختمان و بدون تنظیم سن

💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار قرارداد عادی پیش فروش ساختمان و بدون تنظیم سند رسمی
#نظریه_مشورتی #پیش_فروش_ساختمان


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page