چکیده:. ✅تخریب مال مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.. رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٠٩٢

چكيده:
✅تخريب مال مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.
@Lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٠٩٢
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٢/٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص اتهام آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.د. دایر بر #تخریب و #سرقت اموالی که از وی کشف شده است و جعل و خیانت در امانت نسبت به لیست اعلامی از ناحیه ش.ر.؛ در خصوص اموالی که از متهم کشف شده است؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم به صورت کتبی که ضمیمه شکایت اولیه شاکی بوده و سایر اوضاع و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و با توجه به این‌که جرم تخریب در راستای سرقت صورت گرفته و مقدمه سرقت بوده است زیرا مال به اندازه‌ای بوده است که جهت خارج نمودن آن از شرکت توسط کیف دستی بایستی به قطعات کوچک تبدیل می‌شده است، فلذا دادگاه مستنداً به ماده (656 کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) 887 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم می‌نماید و با توجه به کشف اموال دادگاه در این خصوص تکلیف ندارد. در خصوص خیانت در امانت و جعل با توجه به فقد ادله اثباتی کافی جهت احراز ارتکاب بزه از ناحیه متهم مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت ح.د. از دادنامه شماره 400696 مورخه 12/9/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهار دانگه که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت به شش ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید استوار می‌نماید. لیکن دادگاه با توجه به این‌که اموال مورد سرقت کشف و تحویل شرکت شاکی شده و اظهار ندامت اولیه وی در زمان کشف اموال مورد و فقد سابقه کیفری با رعایت ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با 3 درجه تخفیف درجه و تطبیق مجازات با درجه 8 ماده 19 مرقوم و رعایت مفاد ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات حبس را به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شلاق را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگا/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress