✅جعل در کپی اسناد اعم از عادی و یا رسمی مجرمانه نیست.. 📝رای بدوی

✅جعل در کپی اسناد اعم از عادی و یا رسمی مجرمانه نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/7 🔹شماره رای نهایی: 9209970220401664

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ع. دارای دو فقره سوء سابقه کیفری با وکالت آقای ر.پ. مبنی بر کلاهبرداری به میزان پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقای ر.پ. با وکالت اقای پ.ن.؛ به این شرح که مـتهم با اسـتفاده از هویت مجعول الف.خ. مـبادرت به گرفتن دسته چک و خرید کاشی و سرامیک از شاکی و النهایه کلاهبرداری به مبلغ فوق می‌نماید. شاکی بدواً شکایت صدور چک بلامحل می‌نماید که با توجه به فهم موضوع نسبت به صدور چک بلامحل اعلام گذشت می‌نماید ولیکن اعلام گذشت وی نسـبت به امـر کلاهبرداری مشـهود نیسـت. علی‌هـذا بـا توجـه به جواب استعلام واصله از بانک کشاورزی و اقرار صریح متهم نسبت به استفاده از هویتی خلاف واقع و گرفتن دسته چک و ربودن مال شاکی و هم‌چنین احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می‌نمود و موجه نبودن بافته‌های وکیـل متـهم کـه با سسـت‌ترین توجهـی درهم می‌ریـزد و نظر به این‌که ارکان کلاهبرداری در مانحن‌فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور ان هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل حاصل است و نه چک بلاهویت خصوصاً که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن‌فیه تحققش اظهرمن‌الشمس است، فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشـا و اخـتلاس و کلاهـبرداری نامـبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی و هم‌چنین با توجه به این‌که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم ردمال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک‌های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزای تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress