💢محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: ۹مدیر سابق بانک مرکزی در زندان هستند …. ‏

💢محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقی و قضایی مجلس: ۹مدیر سابق بانک مرکزی در زندان هستند.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page