✅دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، از نهایی شدن پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد خبر داد

✅دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ، از نهایی شدن پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد خبر داد. https://telegram.me/lawpress