✅مقایسهٔ دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید:

✅مقایسهٔ دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید:
@Lawpress

1⃣ دعوای #خلع_ید، بدین معنی است که شخصی، مالک ملکی باشد و شخص دیگری به طور غاصبانه، ملک مزبور را تصرف کند. در این حالت، مالک می تواند برای اخراج غاصب علیه او دعوای خلع ید طرح کند.

2⃣ مبنای دعوای #تصرف_عدوانی، حمایت از تصرفات متصرف سابق است و مبنای دعوای خلع ید، حمایت از مالکیت است. به عبارت دیگر، در دعوای تصرف عدوانی به دنبال حمایت از تصرف متصرف سابق هستیم و این مسئله که ایا متصرف سابق، مالک بودہ است یا خیر، برای ما مهم نیست؛ اما در خلع ید، به دنبال حمایت از مالک هستیم و میخواهیم غاصب را از ملک او اخراج کنیم و این موضوع که آیا مالک دارای سبق تصرف بودہ است یا خیر، برای ما مهم نیست.

3⃣ در دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان اثبات شود. ولی در دعوای خلع ید، باید مالکیت خواهان اثبات شود.

4⃣ در دعوای خلع ید، ارایهٔ سند رسمی مالکیت الزامی است. این سند رسمی مالکیت اعم است از سند ثبتی یا دادنامه ای که از دادگاہ مبنی بر اثبات مالکیت صادر شدہ است. بنابراین، در دعوای خلع ید خواهان باید سند رسمی مالکیت ارایه کند؛ اما در دعوای تصرف عدوانی چنین الزامی وجود ندارد.

5⃣ در دعوای تصرف عدوانی، سند مالکیت، صرفاً اماره ای است مبنی بر سبق تصرف؛ ولی در خلع ید، سند مالکیت، دلیل است.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page