چکیده:. ۲۹/۱۱/۸۴

چكيده:
✅انتقال مال مشاع مستلزم اذن شریک مشاعی نیست لذا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن شریک نیست
@Lawpress


🔹تاریخ: 29/11/84
🔹شماره دادنامه: 1653
🔹کلاسه پرونده: 84/25/1538
🔹مرجع رسیدگی: شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

⚫️رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالفضل نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به حضور در دفتراسناد رسمی و انتقال سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 4606/60 متر مربع از پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی قریه کهنز شهریار و پرداخت هزینه دادرسی شده است

خلاصه اعتراض تجدیدنظرخواه این است که ملک مشاعی است و در این دعوی خواهان موظف بود شریک دیگر را طرف_دعوی قرار دهد به علاوه خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند_رسمی شش­دانگ مبیع بود که در جلسه اول تغییر نکرده و دادگاه آنرا به سه دانگ مشاع تبدیل نموده است

نظر به اینکه مبیع به حکایت شروط دست نویس قرارداد، سهم مشاع بوده است و تعهدات مربوط به تفکیک و افراز از تعهداتی است که مشروط له آن خواهان، بدوی است و صرفنظر کردن از اکتفا به تنظیم سند رسمی مشاعی از حقوق اوست و از این حیث ماهیتاً ایرادی به رای وارد نیست

نظر به اینکه در دعوی الزام به تنظیم سند با توجه به اینکه از تصرفات حقوقی است که مستلزم اذن شریک دیگر نیست ملاحظه هر یک در دعوی لزومی ندارد

نظر به اینکه پس از اولین جلسه دادرسی دادگاه خواهان را برای ادای توضیحات در جلسه دیگری دعوت کرده است و لزوم ادای توضیح پیرامون خواسته کاشف از مهیا نبودن پرونده جهت رسیدگی ماهوی در اولین جلسه بوده است و در واقع #جلسه_اول جلسه ای است که با ادای توضیحات از خواسته رفع ابهام به عمل آمده است و در همین جلسه خواسته تغییر نموده است

دادگاه تجدیدنظر هیچ یک از اعتراضات را وارد نمی‌داند و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رای قطعی است.
🔹رئیس شعبه و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress