❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅١٢ نکته کاربردى در خصوص عقد رهن

عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد …۱⃣قبض شرط صحت، تحقق و وقوع عقد است. رهن عین کلی باطل است …۲⃣رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض …۳⃣اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است …۴⃣تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است …۵⃣رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است …۶⃣هرگاه عین مرهونه بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خودبه خود رهن خواهد بود …۷⃣حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است. رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود …۸⃣در صورت قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است و در قبض، قبض عرفی کفایت می‌کند ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد …۹⃣اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است. رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است. ولی اگر بطور دائم باشد باطل است …🔟رهن وجه نقد مطلقا صحیح است. برای مالی که در ذمه باشد می‌توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است ...
  • گزارش تخلف

✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد

صدور: شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران. 🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ شماره رای نهایی:.۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۳۹. 📝رای بدوی. در این پرونده آقای ع. س. وکالتا از آقای ع. ع. شکایتی دایر بر کلاهبرداری علیه آقای غ. الف. ...
  • گزارش تخلف

✅موضوع:. عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱/۱۳۸۸. 🔹شماره دادنامه: ۳۱. 🔹کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۵. 🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔹موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری …📝رأی هیأت عمومی. الف تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به محتویات پرونده‎های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‎های شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ و شماره ۱۸۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۶ دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این ...
  • گزارش تخلف

✅نمونه راى صادره توسط مرحوم دکتر کاتوزیان درمقام قضاوت

به اینکه، به موجب صورتمجلس مورخه ١٣٣٥/١١/٧، خواندگان تعهد نموده‌اند که ظرف یک هفته دو باب دکان پلاک ١٧٤٥/٧٠ راتخلیه و تحویل خواهانها بدهند و در صورت تخلف روزانه یکصد ریال علاوه بر مال الاجاره به عنوان وجه التزام به مالکین مزبور پرداخت نمایند. نظر به اینکه، به حکایت پرونده شماره ٣٦/٢٠ شعبه ٣دادگاه بخش تهران و صورتمجلس مورخه ١٣٣٦/٦/٢٧ مضبوط در پرونده اجرائی شماره ٣٦/٨٥ خواندگان تا تاریخ مزبور از ایفاء تعهد خود امتناع و دکانهای خواهان را در تصرف داشته‌اند، و برفرض که موافقت خواهانها در ١٣٣٦/١١/١٨، دائر بر اینکه مدت ٢٠روز از اقدام به تخلیه دکاکین خودداری نمایند، رضایت ضمنی ایشان بر برائت ذمه خواندگان نسبت به مدت گذشته تلقی شود، به هیچ وجه منافاتی با استحقاق آنان از تاریخ ١٣٣٦/٢/٨به بعد ندارد، لذا دعوی به نظر صحیح می‌رسد و خواندگان بالمناصفه محکوم می‌شوند که وجوه زیر را به خواهانها بپردازند:.١-مبلغ ١٣٨٠٠ ریال بابت وجه التزام از١٣٣٦/٢/٨الی ١٣٣٦/٦/٢٧،.٢-مبلغ ٣٤٥ریال بابت حق الوکاله وکیل،.٣-مبلغ٢٢٠ریال بابت هزینه دادرسی. رای غیابی و قابل واخواهی است. 🔹رئیس شعبه ٤ دادگاه بخش تهران ناصرکاتوزیان/ ...
  • گزارش تخلف

❓سوال. 📝 (نظریه مشورتی شماره ۲۳۷۲/۲ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۱

اداره کل حقوقی قوه قضاییه). توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است، تجاوز نماید و حق ندارد، عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد. اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد، حق عزل او را خواهد داشت. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع. و و شباهت زیادی وجود دارد

ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد …حق مالکیت: کامل‌ترین نوع حق مالی است دارنده این حق می‌تواند هر استفاده‌ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است …حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱- مالکیت بر روی عین ۲- مالکیت بر روی منفعت. حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند …در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک …منفعت صرفا به دارنده حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند …در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن متنفع شود. (ماده ۴۰ قانون مدنی).. برای مثال در اجاره، مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند.. ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در ...
  • گزارش تخلف

✅ ((تغییر نام و موارد آن؛ از طریق ادارات ثبت احوال))

موجب ماده‌ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره‌های ذیل آن، مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸؛. انتخاب نام‌های زیر ممنوع، و دارندگان آن‌ها می‌توانند با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند. --------------. 🔸۱- نام هایی که، موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد. مانند: «عبداللات، عبدالعزی، و … …». (لات و عزی؛ نام دو بت در مکه‌ی معظمه‌ی دوران قبل از اسلام است). 🔸۲- اسامی مرکبی که، عرفا یک نام محسوب نمی‌شوند. (اسامی مرکب ناموزون). مانند: «سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و … …». ...
  • گزارش تخلف

✅چه محکومیت‌هایی سوء سابقه می‌شود؟

ماده ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:. الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار. پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. تبصره ۱ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد؛ مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود. تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت ...
  • گزارش تخلف

✅ اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک. ۲۹ مورخ ۹۶/۲/۱۱

موضوع: عدم امکان استفاده از اسامی خارجی در نام اشخاص حقوقی. 🔹با عنایت به قانون و آئین نامه ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و همچنین مصوبات شورای پاسداشت زبان فارسی، بدینوسیله به استحضار میرساند:. هرگونه درخواست نام اشخاص حقوقی می‌بایستی با رعایت قوانین مذکور صورت پذیرد و ثبت اسامی خارجی بجز موارد مصرح در آئین نامه مربوطه امکان پذیر نمی‌باشد و لذا متقاضیان می‌بایستی قبل از ارسال الکترونیکی هرگونه درخواست نسبت به ملاحظه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند. 🔹اداره کل ثبت شرکتها و موسسات …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران:

✅ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی/ کاهش هزینه و زمان رسیدگی از مزایای سامانه ثنا. پوریانی رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر ضرورت فراگیر شدن ثبت نام‌ها در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) اظهار کرد: ایجاد سامانه ثنا یک کار عمده و اساسی که قوه قضائیه انجام داده است است …وی گفت: به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند …این مقام قضایی بیان کرد: این سامانه آثار و برکات زیادی دارد از جمله اینکه از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌شود. چون یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد تجدید اوقات دادرسی است و خود این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود …پوریانی ادامه داد: اگر مردم در این سامانه ثبت نام کنند اخطاریه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد که زمان و محل مراجعه وی چگونه است.. رئیس کل محاکم تهران افزود: نکته و فایده دیگر ثبت نام در این سامانه این است که افر ...
  • گزارش تخلف