✅شرایط بازنشستگی در سال ۱۳۹۶. شرایط بازنشستگی / مردان

✅شرایط بازنشستگی در سال ۱۳۹۶
@Lawpress
💠 شرایط بازنشستگی / مردان

🔸 با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق پایه و بیشتر
🔸 با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.
🔸 با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.
🔸 با ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

💠شرایط بازنشستگی / زنان
@Lawpress
🔹 با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر
🔹 با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.
🔹 با ۵۵ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.
🔹 با ۵۵ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.
🔹 با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط اینکه حداقل در طول ۲۰ سال، یکماه بیمه کارگاهی در سابقه وی منظور شده باشد/تازه هاي مالياتي

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress