🔹ردخواسته ابطال بخشنامه موضوع شرایط وترتیبات قانونی مطالبه جرایم دوران تقسیط بدهی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹ردخواسته ابطال بخشنامه موضوع شرایط وترتیبات قانونی مطالبه جرایم دوران تقسیط بدهی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress