چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۱۷

چکیده:
✅با توجه به اینکه اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیأت‌مدیره است، طرح دعوی و دفاع از آن و همچنین اعطای وکالت به وکلای دادگستری اختیاری است که تنها درصورت اعطای آن توسط هیأت‌مدیره و نشر در روزنامه رسمی از سوی مدیرعامل قابل اجراست.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/29 🔹شماره رای نهایی: 9209970238000717

📝رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ش. با وکالت آقای الف.ک. و س.خ. به‌طرفیت خواندگان خانم‌ها و آقایان ف.و.، ع.، ب.، و.و م. جملگی س. به‌خواسته دستور موقت به‌شرح ضمن خواسته و محکومیت خواندگان به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره سند اجاره به‌شماره 13781 و پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام تعمیرات مقوم به 000، 000، 51 ریال. نظر به عدم تشخیص فوریت امر، دادگاه به صدور دستور موقت و صرف‌نظر از نفوذ خواسته فاقد منشاء، نظر به اینکه شرکت خواهان، سهامی خاص بوده و طبق ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در محدوده اختیاراتی که توسط هیأت‌مدیره به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب است و حق امضاء دارد.» در واقع ممنوعیت عام اداره و اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت بر عهده شخصیت جمعی هیأت‌مدیره می‌باشد، ولی اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی مرجع مذکور است. بنابراین طرح دعوی و دفاع از آن و همچنین اعطای وکالت به وکلای دادگستری، اختیاری است که تنها در صورت اعطای آن توسط هیأت‌مدیره و نشر در روزنامه رسمی از سوی مدیرعامل قابل اجرا می‌باشد. فلذا هیچ‌گونه دلیلی که جهت احراز این اختیار مدیرعامل، از سوی وکلای شخص خواهان اقامه نشده است، معلوم می‌گردد که سمت آنان محرز نبوده و توجهاً به بند 5 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظرخواهی ش.(سهامی خاص) با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. به‌طرفیت آقای ع.س. و سایرین از دادنامه شماره 885 مورخ 30/10/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در قسمت اول، به‌موجب آن خواسته شرکت مذکور مبنی بر صدور دستور موقت به‌جهت عدم احراز فوریت رد و در قسمت دوم که خواسته شرکت مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به انجام تعمیرات اساسی موضوع سند اجاره شماره 13781 و پرداخت هزینه‌های لازم بوده، اجمالاً از جهت عدم احراز سمت و صلاحیت مدیرعامل شرکت به‌نام آقای ف.ح. رد و منجر به صدور قرار رد دعوی شده است. از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون در رابطه با قسمت اول دادگاه، فوریت موضوع را احراز نکرده و رد نموده و در رابطه با قسمت دوم از دادنامه، نظر به اینکه در این مرحله نیز نواقص اعلامی در رأی رفع نشده و دلیلی که مثبت سمت و اختیارات مدیرعامل در طرح دعوی و انتخاب وکیل باشد، ارائه ننموده و رأی موصوف نیز با رعایت مقررات و بر اساس مستندات ابرازی صادر شده، لهذا ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان‌پور ـ نجم‌آبادی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress