💢نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت …✅تلگرام🔻. ‏

💢نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page