✅انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله ر

✅انحلال و رفع اثر از قرارداد،نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، درصورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970222801279

⚫️رای بدوی:

در این پرونده خواهان آقای ع.ق فرزندح دادخواستی به طرفیت خواندگان1-خانم الف.ع فرزندح و2-آقای ن.ع فرزند ک به خواستۀ #ابطال #مبایعه_نامۀ شمارۀ 071 مورخ 25/12/1390فی‌ما‌بین خواندگان ردیف اول و دوم و فسخ مبایعه نامۀ شمارۀ67113مورخ 13/12/90بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی .فرعی از اصلی .مفروز و مجزی شده از فرعی .از اصلی مذکور مقوم بر000،000،400ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و برای اثبات مدعای خود به پرونده کلاسۀ 910052منتهی به دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496مورخ22/07/1391 و پرونده کلاسۀ910513منتهی به دادنامه شمارۀ 9209972295300438مورخ30/6/1392 هر دو صادره از شعبۀ سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است. حسب محتویات این پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده‌های استنادی، خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی(مبایعه‌نامه) شمارۀ 67112حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می‌نماید و به عنوان بخشی از ثمن این معامله در متن قرارداد قید می‌گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه‌نامه67113توسط خریدار زمین به فروشنده تسلیم می‌شود. متعاقباً در همان تاریخ(13/12/90)مبایعه‌نامۀ شمارۀ67113بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می‌گردد و در آن نیز قید می‌گردد که مبایعه‌نامه أخیر ناظر بر مبایعه‌نامه‌ی شمارۀ67112است. خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ25/12/1390 آپارتمان موصوف را طی مبایعه‌نامه‌ی عادی شمارۀ071به خوانده ردیف دوم منتقل می‌نماید، سپس طی دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496مورخ22/7/1391 انفساخ معامله موضوع سند عادی شمارۀ67112 به لحاظ تحقق #شرط #فاسخ(پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معیّن) اعلام می‌گردد.حالیه خواهان مدعی است نظر به انفساخ قرارداد شمارۀ 67112که مربوط به انتقال یکی از عوضین است، عوض دیگر(آپارتمان) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ (انفساخ) قرارداد شماره67113 است و در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود. با عنایت به موارد مشروحه، نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد 67113نتیجه قهری انفساخ قرارداد شمارۀ 67112است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شمارۀ67113،خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شمارۀ071 معامله فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر(071)با این وصف به منزله تلف(حکمی) ثمن است، نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شمارۀ071نافی حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود، لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده، ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد2و198و515و519و520 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده338وملاک مواد392،391،390 و مادۀ 682 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست(ابطال مبایعه‌نامه071) و حکم به اعلام انفساخ(فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه‌نامه‌ی شماره 67113 (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خسارت دادرسی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 183000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزك

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ع. به‌طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 179-5/3/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک مشتمل بر صدور حکم بر اعلام انفساخ(فسخ) و رفع اثر از قرارداد(مبایعه‌نامه) 67113-13/12/90 بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده، موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و اینکه بر اساس دادنامه496-22/7/91 مبایعه‌نامه67112-13/12/90فیمابین طرفین، منفسخ اعلام گردیده؛ لذا دادنامه یادشده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و از حیث روند دادرسی بدون خدشه می‌باشد. بنابمراتب این دادگاه مستنداً به ماده358قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress