چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۱۸

چکیده:
✅شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/28 🔹شماره رای نهایی: 9209970223200418

📝رای بدوی

در خصوص دعوی خ.م. به طرفیت م.م. به خواستـه فسخ هبه به لحاظ تخلف از شرط، به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض، واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند که خواهان رجوع از هبه را در قالب فسخ، تقاضا نمــوده است و از آنــجا که حسب مفاد ماده مرقوم اگر متهب اولاد واهب باشد و یا در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شود واهب نمی‌تواند از هبه رجوع نماید و در این پرونده عین موهوبه یک باب منزل مسکونی قدیمی بوده که در حال حاضر تبدیل به سه واحد مسکونی گردیده و از طرفی عین موهوبه باقی نمانده و متهب نیز فرزند واهب می‌باشد و از سوی دیگر حسب اظهارات خواهان عین موهوبه از ملکیت متهب نیز خارج گردیده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابــت تشخیـص نداده، مستندا به ماده 803 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
🔹رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کردستی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 867 ـ26/12/91 شعبه محترم 210 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخـواه به طـرفیـت تجـدیـدنظـرخوانـده به خواسته فسخ هبه به علت اینکه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده محکوم به بطلان اعلام گردیده است، دادگاه با عنایت به این‌که در قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین شرط شده که متهب بدون اذن واهب حق انتقالی عین موهوبه را ندارد و از طرفی شرط مزبور مخالفتی با مقررات نداشته و طرفین ملتزم به آن بوده و مقرر شده در صورت تخلف از آن واهب حق مراجعه به مراجع قضایـی را خـواهد داشـت، لـذا به لحاظ تخلف متهب از شرط مزبور، دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عموی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر فسخ هبه‌نامه فی‌مابین طرفین راجع به ملک به شماره ثبتی 2/157 بخش ده تهران صادر و اعلام می‌دارد. این رأی غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است .
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی‌حسنی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress