✅مجازات جایگزین حبس برای اتهام شکار غیرمجاز ۶ قطعه کبک:.. الف) مطالعه کتاب زیست محیطی

✅مجازات جایگزین حبس برای اتهام شکار غیرمجاز ۶ قطعه کبک:

الف)مطالعه کتاب زیست محیطی
ب)نگهداری، تیمار، تغذیه و درمان پرندگان وحشی که به اداره محیط زیست تحویل داده میشوند🔻
@Lawpress_Arayeghazayi