✅ارسال پیامک غیراخلاقی از مصادیق تظاهر به فعل حرام یا رابطه نامشروع محسوب نمی‌گردد

✅ارسال پیامک غیراخلاقی از مصادیق تظاهر به فعل حرام یا رابطه نامشروع محسوب نمی‌گردد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/28
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300324

🔹خلاصه جریان پرونده

بازپرس در مورد اتهام آقای ب. و خانم ط. دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق تبادل پیامک‌های متعدد غیراخلاقی موضوع گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و مدارک و مستندات حاصله مشتمل بر بیش از پنجاه برگ پرینت مکالمات فی‌مابین قرار مجرمیت صادر و درباره اتهامات دیگر آقای ب. دایر بر #ارتباط_نامشروع و اعمال‌نفوذ برخلاف حق در جریان رسیدگی به پرونده‌های متهم دیگر که در مراجع قضایی محلی مطرح رسیدگی بوده به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی (شرعی و قانونی) قرار منع تعقیب صادر که مراتب مورد موافقت دادیار اظهارنظر واقع و منتهی به صدور کیفرخواست صادرشده است (اوراق 142 الی 146 پرونده).
شعبه 76 دادگاه کیفری استان جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستان تشکیل گردیده، ابتدا نماینده دادستان مطالبی بیان و سپس وکیل شاکی نسبت به شکایت و دلایل پرونده بیاناتی مطرح در ادامه متهم پرونده از خود دفاع نموده و وکیل متهمه خانم ط. نیز از موکل خود دفاع نموده و آخرین دفاع آقای ب. نیز اخذ شده است.
دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به‌موجب دادنامه شماره 5400037 – 1393/3/27 1- آقای ب. قاضی بازخرید از خدمت و 2- خانم ط. را به اتهام #ارتکاب_فعل_حرام با توجه به اظهارات متهمه نزد بازپرس دادسرا و تصاویر پیامک‌های ارسال‌شده از تلفن همراه متهم آقای ب. خطاب به متهمه خانم ط. و گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نظریه معاونت دادسرای انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود و مدافعات غیرموجه متهمان اتهام انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1392 هر یک از متهمان را به 74 (هفتادوچهار) ضربه شلاق محکوم و با توجه به وضعیت خاص آن‌ها و مستنداً به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازاتشلاق تعیین نشده برای متهمان را به پرداخت ده میلیون جزای نقدی تبدیل نموده است.
رأی صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض آقای ب. محکوم‌علیه پرونده و آقای ... وکیل خانم ط. قرارگرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به این‌که ماده 638 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که اشخاص و افراد علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می‌نمایند و موضوع مطروحه (مانحن‌فیه) که ارتکاب فعل حرام قید و برای آن مستنداً به ماده مرقوم تعیین مجازات گردیده از زمره جرائم مندرج در ماده مزبور خارج می‌باشد و از جهتی حکم به تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی باید از طریق دادگاه صالح به‌موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد بنابراین مانحن‌فیه که صرف ردوبدل نمودن پیامک و به‌صورت مخفیانه بوده از مصادیق ماده فوق خارج می‌باشد و تعیین مجازات وجاهت ندارد، لذا استناد دادگاه محترم به ماده 638 قانون مجازات اسلامی صحیح و قانونی نبوده و پرونده از این حیث ناقص می‌باشد، بنابراین به استناد بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن مجدداً جهت رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردند.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress