✅کمیسیون ماده۱۶قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل ازبنیاد شهید وامور ایثارگران دارد

✅کمیسیون ماده۱۶قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل ازبنیاد شهید وامور ایثارگران دارد
تاریخ دادنامه:۱۳۹۶/۵/۱۰
شماره دادنامه:۴۳۸
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‏ @Lawpress