❓پرسش:

❓پرسش:
https://telegram.me/lawpress
١- پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع میشود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم مینماید.شاکی به این رأی اعتراض میکند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار میگيرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصميم مرجع تجدیدنظر قبل ازقطعيت حکم مجددا شاکی به دادسرا مراجعه مینماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجددا مورد شکایت خود قرار میدهد، تکليف دادسرا چيست ؟

٢ -چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلا تحصيل مال نامشروع یا خيانت در امانت) طرح نماید تکليف چه میباشد؟

📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه(٧/١١/١٣٩٣)
https://telegram.me/lawpress
فرض 1 و 2 مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کيفری، یک فرد را نميتوان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بيشتر، تحت تعقيب کيفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغيير عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعيت خود را طی ميکند و قابليت رسيدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخير در سابقه را صادر نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress