صادق زیباکلام گفت: ایرانیان نژادپرست هستند

صادق زیباکلام گفت:ایرانیان نژادپرست هستند
گفت:این همه پافشاری سر نام خلیج پارس نشانه ی نژادپرستی ایرانیان است
و اینکه تنب بزرگ و کوچک و گپ سبزو(بومسی) به چه درد ما میخورد؟!
چرا این جزیره ها رو نمیدیم به عربها؟!
و آنچه را که خودش نسبت به ایرانیان است را به ایرانیان برچسب میزند!
ایشان میگوید:ما سپاه و ارتش میخواهیم چکار؟!
ما خلیج پارس میخواهیم چکار؟!
ما سه جزیره ی تنب بزرگ و کوچک و گپ سبزو میخواهیم چکار؟!
میگویند:در ورزش اگر برنده شدید ، شادی کردید نشانه ی نژادپرستی شماست😃
به راستی اینجا چه کسی
#‏نژادپرست_ذاتی است؟!
باید پرسید:موجودی به نام صادق زیباکلام چرا تنفر دیوانه واری نسبت به ایرانیان دارد و همه جا دست به ایران ستیزی میزند؟!
ایشان خودشان به راستی کوهی از نژادستیزی است.
برای ساختن آدمهای نژادستیز نیاز است شاهنامه که سراسر رسم جوانمردیست از ایرانیان گرفته شود.
نیاز است کوروش بزرگ در پیش ایرانیان جایی نداشته باشد زیرا انسانیست که فرمان آزادی همه ی ادیان را میدهد و برده ها را آزاد میکند،درست کاری که هیچ انسانی حتا هیچ پیامبری پس از او انجام نداده است
پاینده ایران بزرگ

" کانال تاریخ ایران و جهان "

👇👇👇👇

🌍 @Official_history