🌹 سخنان کوروش بزرگ 🌹.. 👌سخنان را با نشر دهیم …🌍

🌹 سخنان کوروش بزرگ 🌹.. 👌سخنان را با نشر دهیم …🌍

🌹 سخنان کوروش بزرگ 🌹

👌سخنان #کوروش_بزرگ را #فقط با #منبع نشر دهیم.

🌍 @Official_history