تبرستانی‌ها (مازندرانی‌ها) چنان سپاه تازیان را در هم کوبیدند که ضرب المثل شد …🌍 کنونی) یکی از نقاط ایران بود که تا زمان معاویه پای

تبرستانی ها ( مازندرانی ها ) چنان سپاه تازیان را در هم کوبیدند که ضرب المثل شد


🌍 @Official_history

تبرستان(مازندران کنونی) یکی از نقاط ایران بود که تا زمان معاویه پای هیچ تازی به آن نرسیده بود.اما تازیان حریص چشم به ثروتهای افسانه ای آن دوخته بودند و دل کندن از آن برایشان دشوار بود.معاویه فردی بنام مصقله را با ده هزارنفر جنگجوی تازی روانه تبرستان کرد.دیلمیان دلاور در ناحیه ای کوهستانی راه را بر او بستند و او را با تمام همراهانش کشتار کردند به گونه ای که حتی یک نفر جان به در نبرد وهیچ اثری از آنها به کوفه وشام نرسید.ثبت چنین رخداد شرم آوری برای وقایع نگاران تازی بسیار سخت بود.ولی رواج یک ضرب المثل میان تازیان سبب شد که داستان این شکست وارد تالیفات مورخان تازی گردد.
تازیان وقتی میخاستند بگویند که کسی رفت وهیچ اثری از او به دست نیامد می گفتند :"به همانجا رفت که مصقله و یارانش رفتند!!"
یا وقتی میخاستند بگویند که یک امری انجام نخواهد گرفت می گفتند:" تا وقتی که مصقله برگردد!!"
در تفسیر این ضرب المثل بود که داستان نابودی کامل یک سپاه تازی توسط ایرانیان وارد متون تاریخی شد وگرنه این مورد نیز مثل دیگر دلاوریهای ایرانیان به سکوت برگزار میشد تا امروز بگویند ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفتند!!!!
در قرن چهارم هجری درتاریخ طبرستان خبر این رخداد نوشته شده و گفته شده که گور مصغله امروز بر راه نهاده شده است و زیارتگاه مردم نادان است ومردم فکر میکنند او از صحابه پیامبر اسلام است.
شاید هم این گور مثل دیگر گورهای تازیان در زمان صفویه به یک امامزاده تبدیل شده است.!!

📚بن مایه ها
تاریخ باستان امیرحسین خنجی
تاریخ طبرستان


🌍 @Official_history