پوشش زنان ایران باستان، بسیار فاخر و دارای طرح و رنگهای زیبایی بوده. 🌍

پوشش زنان ایران باستان، بسیار فاخر و دارای طرح و رنگهای زیبایی بوده. 🌍

پوشش زنان ایران باستان، بسیار فاخر و دارای طرح و رنگهای زیبایی بوده. زن ایران باستان هرگز حجاب به معنای اسلامی نداشته اما مانند رومیان برهنه نیز نبوده و پوشاکش دارای متانت شرقی بوده.

👇👇👇👇

🌍 @Official_history