شاید این گمان پیش آید که فلسفه از غرب اغاز شده است.. کسانی مانند؛ جاماسف و فرشاد شور و بوذرجمهر و …

شاید این گمان پیش آید که فلسفه از غرب اغاز شده است.
در ایران پیش از اسلام ، فیلسوفان زیادی داشتیم که آثارشان از بین رفته ولی نام‌شان همچنان مانده است.
کسانی مانند ؛ جاماسف و فرشاد شور و بوذرجمهر و ...
سهروردی خود با صراحت اعلام می‌کند که احیاگر فلسفه ، ایرانِ باستان است.

🌍 @Official_history