دو پل بر رود کاکارضا در یک محل ساخته شد. یکی دو سال پیش و دیگری نود سال پیش

دو پل بر رود کاکارضا در یک محل ساخته شد. یکی دو سال پیش و دیگری نود سال پیش

دو پل بر رود کاکارضا در یک محل ساخته شد. یکی دو سال پیش و دیگری نود سال پیش. همه شرایط محیطی این دو پل یکسان است یعنی دبی آب یکسان. نوع خاک یکسان. سرعت باد یکسان. سیل آمد و شگفتا پل دو ساله را خراب کرد و پل نود ساله حتی ترک هم نخورد. پلها از مهمترین سازه های هر کشوری است و باید طوری ساخته شوند که در سیل یا زلزله خراب نشوند چون راه ارتباطی برای کمک به مردم گرفتار قطع می شود.همه نکاتی که برای ساخت چنین پل محکمی لازم است در کتابها و آیین نامه های موجود گفته شده و فقط کافی است کارفرما و طراح و ناظر و پیمانکار ساخت پل به این نکات فنی عمل کنند. شکست این پل فاجعه ای بود که نباید در میان اخبار فاجعه سیل فراموش شود و علامتی از سطح استحکام بقیه سازه های جدید است.

🌍 @Official_history