نقاشی آرامگاه کوروش بزرگ * آلبرت ماندلسلو جهانگرد آلمانی. در سال ۱۶۳۸ میلادی.. پ

نقاشی آرامگاه کوروش بزرگ * آلبرت ماندلسلو جهانگرد آلمانی. در سال ۱۶۳۸ میلادی.. پ

نقاشی آرامگاه کوروش بزرگ * آلبرت ماندلسلو جهانگرد آلمانی
در سال 1638 میلادی

پ. ن:
نکنه اینم رضاشاه کشیده 😁

🌍 @Official_history