در ایتالیا، نام‌های فارسی، به‌کرات به چشم می‌خورد. بیش از ٨۴هزار ایتالیایی نامشان داریوش Dario است

در ایتالیا، نام‌های فارسی، به‌کرات به چشم می‌خورد. بیش از ٨۴هزار ایتالیایی نامشان داریوش Dario است

در ایتالیا، نام‌های فارسی، به‌کرات به چشم می‌خورد. فقط در ایتالیا، ده‌ها هزار ایتالیایی نامشان «پرشیا Persia» است. بیش از ٨۴هزار ایتالیایی نامشان داریوش Dario است. بیش از ٧٩هزار ایتالیای نامشان کوروش Ciro است. بیش از ١٣هزار ایتالیایی نامشان اریانا Ariana است!

🌍 @Official_history