تصویرفوق لحظه برپایی مجسمه شاپوراول ساسانی پس ازهزار سال درغارشاپورکازرون که دردوران حکومت پهلوی انجام شد …این مجسمه بیش از ۳۰ تن

تصویرفوق لحظه برپایی مجسمه شاپوراول ساسانی پس ازهزار سال درغارشاپورکازرون كه دردوران حکومت پهلوی انجام شد.

این مجسمه بیش از ۳۰ تن وزن و ٨ متر ارتفاع دارد

🌍 @Official_history