🔴 مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری، ۹ آذر (امروز) به پایان می‌رسد …🎓

🔴 مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری، 9 آذر (امروز) به پایان می رسد


🎓 @PhdHi