برنامه انسان دوستانه دانشجویان یکی از دانشگاه‌های خارجی برای روحیه دادن به استادی که تازگی درمان سرطان را پشت سرگذاشته است …🎓

برنامه انسان دوستانه دانشجویان یکی از دانشگاه های خارجی برای روحیه دادن به استادی که تازگی درمان سرطان را پشت سرگذاشته است.

🎓 @PhdHi