بانو بیتا دریاباری دو میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیا برای توسعه آموزش زبان فارسی کمک کرده است و از چهره‌های بنام انفورماتیک جهان

بانو بیتا دریاباری دو میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیا برای توسعه آموزش زبان فارسی کمک کرده است و از چهره‌های بنام انفورماتیک جهان

بانو بیتا دریاباری دو میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیا برای توسعه آموزش زبان فارسی کمک کرده است و از چهره های بنام انفورماتیک جهان است.


🎓 @PhdHi