شاهکار روزنامه ابتکار در مبحث فرار مغزها. ما گیس میکشیم آمریکا مغز می‌برد! …🎓

شاهکار روزنامه ابتکار در مبحث فرار مغزها. ما گیس میکشیم آمریکا مغز می‌برد! …🎓

شاهکار روزنامه ابتکار در مبحث فرار مغزها
ما گیس میکشیم آمریکا مغز می برد !


🎓 @PhdHi