🔺سرانه مصرف اینترنت در ایران.۱۶۹ دقیقه در روز می‌باشد.. اما سرانه مطالعه روزی ۱۲. دقیقه و نیم است

🔺سرانه مصرف اینترنت در ایران
۱۶۹ دقیقه در روز می باشد

اما سرانه مطالعه روزی ۱۲
دقیقه و نیم است