مسافری که با بی فرهنگی زباله خود را در خیابان کسما صومعه سرا پرت کرده بود بعد از طی کردن مسافتی توسط مردم کسما متوقف شد و زباله‌ای

مسافری که با بی فرهنگی زباله خود را در خیابان کسما صومعه سرا پرت کرده بود بعد از طی کردن مسافتی توسط مردم کسما متوقف شد و زباله ای که پرت کرده بود به او بازگردانده شد!!!
البته این دوست عزیز دچار عقب ماندگی فرهنگی یا به قول جامعه شناسا تاخر فرهنگی نیز می باشد در واقع 100 سال از ماشینش عقبتر است