💲ارزش یک درخت. شما با درختان چگونه برخورد می‌کنید؟

💲ارزش یک درخت
شما با درختان چگونه برخورد می‌کنید؟