ژاپنی‌ها روزنامه‌ای چاپ میکنند ک از طریق کاشت قابل بازیافت در طبیعت می‌باشد

ژاپنی ها روزنامه ای چاپ میکنند ک از طریق کاشت قابل بازیافت در طبیعت می باشد.تصور کنید ژاپن شبیه شمال ایران است...ولی ما ضد طبیعت از هر نوعش هستیم.توسعه یافتگی فقط ب حرف نیست[email protected]