با طبیعت به احترام رفتار کنیم

با طبیعت به احترام رفتار کنیم.اگر قرار باشد که با رفتن به طبیعت ان را با الودگی تخریب کنیم بهتر ان است که هوا بارانی باشد و کسی برای زباله ریزی به طبیعت نرود😞😞😞