درگذشت استاد ارجمند، دکتر محمدامین قانعی راد، رییس پیشین انجمن جامعه شناسی ایران، را به جامعه دانشگاهی ایران و خانواده ایشان تسلیت

درگذشت استاد ارجمند، دکتر محمدامین قانعی راد ،رییس پیشین انجمن جامعه شناسی ایران،را به جامعه دانشگاهی ایران و خانواده ایشان تسلیت می گوییم. روحشان شاد