مقایسه ما با اونا: به نظر شما باتوجه به برتر بودن منابع انسانی و طبیعی ما از هلند غیر از این میتونه باشه که عقب افتادگی ما به ناکا

مقایسه ما با اونا: به نظر شما باتوجه به برتر بودن منابع انسانی و طبیعی ما از هلند غیر از این میتونه باشه که عقب افتادگی ما به ناکارامدی مدیریتی یا بحران مدیریت خلاق ما ربط داره[email protected]