🛰 آخرین تصویر ماهواره جهانی ناسا از دریاچه (۱۸ دی ۹۷)

🛰 آخرین تصویر ماهواره جهانی ناسا از دریاچه #ارومیه (۱۸ دی ۹۷)

منطقه وسیع خاکستری رنگ نشانگر نمک بجا مانده در بستر دریاست و حجم آب کاسته شده از دریاچه را بخوبی نشان میدهد.