چخوف زمانی در مورد مسکو گفته بود: مسکو شهری است که بسیار رنج می‌برد از آنچه در پس دارد

چخوف زمانی در مورد مسکو گفته بود: مسکو شهری است که بسیار رنج می‌برد از آنچه در پس دارد.
حال در مورد تهران باید گفت
تهران شهری است که بسیار رنج می‌برد از آنچه درپیش دارد[email protected]