سدی که نباید ساخته می‌شد و حتی بعد از ساختن نباید آبگیری میشد …

سدی که نباید ساخته می شد و حتی بعد از ساختن نباید آبگیری میشد....