نشانه گذاری اوقاف در کنار درختچه‌های منطقه شیخ موسی

نشانه گذاری اوقاف در کنار درختچه های منطقه شیخ موسی