به غیر دل که عزیز و نگه داشتنى است … … …جهان و هرچه در آن است واگذاشتنى است … …

به غیر دل که عزیز و نگه داشتنى است........
جهان و هرچه در آن است واگذاشتنى است ......
#صائب_تبریزی